ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 478 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 113 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 16 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

      การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงาน ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงาน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

      ผลการศึกษาพบว่า 1.มีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.80/77.54 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.10 และ 24.07 คะแนนตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 3.ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงานโดยรวมค่าเฉลี่ย 4.68 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงานอยู่ในระดับมากที่สุด ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
อนุรักษ์ สุขเหมือน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง