ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 556 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 45 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

      เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21201 รายวิชา วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจุดประสงค์ การเรียนรู้เพื่อ 1) อธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์ได้ 2) อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ 3) อธิบายลักษณะสำคัญทางวิทยาศาสตร์ได้ 4) อธิบายประเภทของวิทยาศาสตร์ได้ ประกอบด้วย คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ มีแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด รวมทั้ง แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

      เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้เป็น เล่มที่ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร(จำนวน 3 ชั่วโมง) ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน รหัสวิชา ว 21201 รายวิชา วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาตามลำดับ ปฏิบัติกิจกรรมทีละหน้า และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นายธนภัทร ทาสีดา
โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง