ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 552 อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 111 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


แบบฝึกทักษะ เรื่องการวิจักร์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

      แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อในการสอน และเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน โดยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ นวัตกรรมชุดนี้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน และได้พบปัญหาคือ นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีอย่างถ่องแท้ อันเนื่องจากเนื้อเรื่องวรรณคดีมีความซับซ้อน ใช้ภาษายาก โดยเฉพาะวรรณคดีร้อยกรอง ซึ่งการวิจักษ์วรรณคดีจะต้องมีการศึกษาที่มาของเรื่อง คำศัพท์ มีการแปลความและตีความ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ขั้นการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี แต่ในการเรียนการสอนพบว่าสื่อการสอนมีเพียงหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาวรรณคดีค่อนข้างยาว ไม่มีการสรุปประเด็นที่สำคัญ และยังขาดแบบฝึกทักษะที่เน้นให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาทั้งด้านความเป็นมา คำศัพท์ การถอดความบทร้อยกรอง การวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติเพื่อพิจารณาคุณค่าวรรณคดีทั้งด้านเนื้อหาและด้านวรรณศิลป์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวรรณคดีประเภทร้อยกรองของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ สำหรับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนั้น เริ่มจากผู้สอนได้วิเคราะห์กิจกรรมท้ายบทในหนังสือเรียน พบว่าคำถามและกิจกรรมท้ายบทเป็นคำถามปลายเปิด และเป็นเพียงข้อเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งยากต่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนจึงได้สร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง รายภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ขึ้นมา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑รวมทั้งใช้กรอบคำถามและกิจกรรมท้ายบทในหนังสือเรียนเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างแบบฝึกทักษะ ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ และเพิ่มเติมเนื้อหา ที่นักเรียนควรรู้เกี่ยวกับวรรณคดีร้อยกรอง เพื่อช่วยให้นักเรียนศึกษาวรรณคดีได้เข้าใจง่ายขึ้น แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง รายภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ เล่มนี้ คือ เล่มที่ ๓ นิราศนรินทร์คำโคลง ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ในจัดการเรียนรู้จนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
รัตติกาล บุญอาจ
โรงเรียนครไทย

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง