ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 491 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 109 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 43) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิธีดำเนินการมี3ขั้นตอนได้แก่1) ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802) ขั้นทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 43)ขั้นศึกษาความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2560โรงเรียน บางกระทุ่มพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39จำนวน1ห้องเรียนรวม 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent)

      ผลการพัฒนาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันของร่างกาย อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.52,S.D.=0.26)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ศรัญญา การะเกตุ
บางกระทุ่มพิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง