ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 479 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 16 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 6 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

      การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการพัฒนาการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 29 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ปรากฏผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นการทดลองก่อนใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง พบว่า เอกสารประกอบการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 81.66/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนได้คะแนนการปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งหมด 18 กิจกรรม เฉลี่ยรวมร้อยละ 90.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้ 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจกับเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 5. ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
สารัตน์ เครือญาติ
จ่านกร้อง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง