ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 561 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 94 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาโลกดราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

      คำชี้แจง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ชุดที่ 1 เอกภพ รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 เรื่อง เอกภพ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Explore) ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaborate) และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluate) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ชุดที่ 1 เอกภพ รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 เรื่อง เอกภพ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1.1 – กิจกรรมที่ 1.9 เพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งตรวจสอบความเช้าใจเรื่องกาแล็กซี และแบบทดสอบหลังเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ชั่วโมง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ว32101 โดยใช้คำแนะนำในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ ดาราศาสตร์ และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจดังนี้ 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ชุดที่ 1 เรื่อง เอกภพใช้เวลา 3 ชั่วโมง 2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน โดยคละความสามารถนักเรียนในกลุ่มแบ่งเป็น เก่ง ปานกลางและอ่อน 3. อ่านคำชี้แจง คำแนะนำ และขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียน 4. ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 5. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ชุดที่ 1 เรื่องเอกภพ จำนวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน บันทึกคะแนนที่ได้ลงในแบบบันทึกคะแนน 6. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนและกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ชุดที่ 1 เรื่องเอกภพ 7. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบคำตอบได้จากเฉลยกิจกรรม 8. ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ 9. ตรวจคำตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ชุดที่ 1 เรื่อง เอกภพ พร้อมบันทึกผลคะแนนที่ได้ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งนักเรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามกำหนดให้ทบทวนเนื้อหา แล้วให้ทำแบบทดสอบอีกครั้งหากผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชุดที่ 2 ต่อไป

      มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

      ตัวชี้วัด ม.4-6/1 สืบค้นและอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ตัวชี้วัด ม.4-6 /1 ตั้งคำถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หรือความสนใจ หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถทำการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ ม.4-6 /10 ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่นำเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง ม.4-6 /11 บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิง หรือค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่ เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิมซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะนำมาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ ม.4-6 /12 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

      ปัญหา “การศึกษาเอกภพวิทยาเป็นอย่างไร” ขั้นตอนในการทำกิจกรรม 1. นักเรียนต้องสามารถค้นหาและสืบค้นข้อมูลแบบจำลองเอกภพวิทยาในอดีต 2. นักเรียนบอกชื่อแบบจำลอง และเขียนอธิบายแบบจำลองเอกภพตามภาพที่กำหนดให้ 3. นักเรียนต้องอธิบายความหมายของเอกภพได้ 4. นักเรียนต้องบอกความแตกต่างของแบบจำลองเอกภพวิทยาในอดีต 5. นักเรียนต้องจัดทำและสื่อความหมายข้อมูล 6. นักเรียนต้องลงความเห็นข้อมูล 7. นักเรียนต้องตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
สิริลักษณ์ โพธิบุตร
พิษณุโลกพิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง