ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 519 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 56 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 5 ว30245 หน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อาณาจักรสัตว์1 (ตอนที่่1)

      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 1 (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 5 ว30245 หน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนเป็นลำดับขั้นตอน อีกทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ดำรงชีวิตในโลกการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 1 (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ ตอนที่ 2 การจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ตอนที่ 3 บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
สุภาพรรณ จิตรเกตุ
อุตรดิตถ์ดรุณี

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง