ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 529 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 30 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 6 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี

      บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี ชื่อผู้รายงาน สมชาย ศรีสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีที่ศึกษา 2560 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียน นารีราษฎร์สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี และ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี ประชากร ที่มุ่งประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 114 คน และนักเรียน จำนวน 59 คน รวม 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ผลการประเมินพบว่าโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า

      1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยม อันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอัน พึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน 3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน 4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
srisuk
โรงเรียนนารีราษฏร์สามัคคี

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง