ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 543 อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 46 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 6 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง A Virtuous King รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัส อ22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

      ผู้วิจัย นางสุชานันท์ เสาร์แดน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ ปีการศึกษา 2561

      บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง A Virtuous King รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัส อ22102 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง A Virtuous King รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัส อ22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง A Virtuous King รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัส อ22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง A Virtuous King รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัส อ22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และ4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง A Virtuous King รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัส อ22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสมมุติฐานโดยใช้ค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1.แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง A Virtuous King รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัส อ22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 เล่ม มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.13/81.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง A virtuous King รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัส อ22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.5950 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.50 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรียนรู้เมื่อเรียนด้วยแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง A Virtuous King รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 รหัส อ22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางสุชานันท์ เสาร์แดน
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง