ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 528 อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 52 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อผู้รายงาน นายสุชาติ กิ่งกัลยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทำการศึกษาเมื่อ ปีการศึกษา 2560

      บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สูงขึ้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน ท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ห้องเรียน ผู้เรียนจำนวน 35 คน เครื่องมือ ที่ใช้ประกอบด้วย ชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.11/82.38 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นายสุชาติ กิ่งกัลยา
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง