ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 483 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 14 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 14 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

      ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ประกอบด้วยคำชี้แจงการใช้งานชุดกิจกรรม คำชี้แจงสำหรับครู คำชี้แจงสำหรับนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรมระหว่างเรียน ซึ่งนักเรียนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อจะสามารถเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด โดยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนฝึกการทำงานร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันในกลุ่ม รู้จักการแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม หวังว่าผู้ใช้คงได้รับประโยชน์จากการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เล่มนี้ตามสมควร

      ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ประกอบด้วยชุดกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 9 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 เรื่อง ธาตุ เล่มที่ 2 เรื่อง สารประกอบ เล่มที่ 3 เรื่อง การกรอง เล่มที่ 4 เรื่อง การตกผลึก เล่มที่ 5 เรื่อง การกลั่น เล่มที่ 6 เรื่อง การสกัด เล่มที่ 7 เรื่อง การแยกสาร เล่มที่ 8 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี เล่มที่ 9 พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี

      ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกเสริมทักษะพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการปฏิบัติงานรวมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคลและทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 9 เล่ม นักเรียนจะได้ศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเนื้อหาใน ชุดกิจกรรมที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย นักเรียนสามารถนำความรู้และกระบวนการดังกล่าวที่ได้จากการทำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
สุปัญญา มงคล
ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง