ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 558 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 11 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานจักสาน หัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      บทคัดย่อ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานจักสานหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง งานจักสานหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานจักสานหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานจักสานหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 27 คน ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานจักสานหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจักสาน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานจักสานหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าt – test Dependent ผลการวิจัยและพัฒนา พบว่าเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานจักสานหัตถศิลป์แห่ง ภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.23/84.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานจักสานหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก ( = 4.48)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ธรรชนก พุ่มทับทิม
โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง