สำหรับสมัครสมาชิกใหม่ใช้งานในระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ e-Innovations [กลับหน้าหลัก]
User Name ( ชื่อที่ใช้เข้าสู่ระบบ ภาษาอังกฤษเท่านั้น )
เช่น aphiwat
Password (รหัสผ่านไม่เกิน 8 ตัว) อย่าเคาะเว้นวรรค
เช่น a123456b
ชื่อ - นามสกุล ต้องใช้ชื่อ-สกุลจริง และเป็นภาษาไทย
เช่น อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
*หน่วยงาน หรือโรงเรียนที่ท่านสังกัด
ต้องใช้ข้อมูลจริงเป็นภาษาไทย
เช่น สามัคคีวิทยาคม
*ที่อยู่หรือที่พักของท่านในปัจจุบัน
ต้องใช้ข้อมูลจริงเป็นภาษาไทย
เช่น ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
*เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เช่น มือถือ เบอร์บ้าน
ต้องใช้ข้อมูลจริง
เช่น 053600189
*ภาพถ่ายท่านในปัจจุบัน ขนาด 800x600 นามสกุลไฟล์ JPG
และต้องใช้ภาพตัวจริงของท่าน
คลิกที่ปุ่มเพื่อเลือกภาพท่าน