ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 277086  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE และงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน

     นายสุบรรณ กาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE และงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบ้านสองคอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560(หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อบริการชุมชนและสังคมของนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

     นายจุด ก่อแก้ว รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต2 ได้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อบริการชุมชนและสังคมของนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (หนุ่มศรราม ข่าว /วินัย ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

     นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต2 พร้อมด้วยนายภูริภัทร เขียวขำ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต2 และนางศิริพร ไชยโอชะ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 13 มีนาคม 2560(หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การประชุมครูวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

     นายจุด ก่อแก้ว รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต2 ได้เป็นประธานพิธีการประชุมครูวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อบริการชุมชนและสังคมของนักเรียน ในวันที่9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีตระการ2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต2(หนุ่มศรราม ข่าว / ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ชมรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.อุบลราชธานี เขต2
หัวข้อข่าว : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

     นางมงคลสิริ ธรรมสัตย์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม และตำแหน่ง ประธานชมรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพป.อุบลราชธานี เขต2 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของชมรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต2 (หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ชมรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.อุบลราชธานี เขต2
หัวข้อข่าว : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

     นายวิรัตน์ ท้าวด่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต2 ที่ปรึกษาชมรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.อุบลราชธานี เขต2 ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของชมรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์2560 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต2(หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

     นายจุด ก่อแก้ว รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต2 ได้เป็นประธานพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของชมรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต2 (หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

     นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 และคณะ ได้ออกเยี่ยมหน่วยการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ สนามสอบที่19 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

     นายภูริภัทร เขียวขำ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต2 ได้ออกเยี่ยมหน่วยการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบที่ 19 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การจัดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     นายภูริภัทร เขียวขำ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต2 ได้เป็นประธานเปิดการจัดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เครือข่ายสถานศึกษาที่14(สองคอน-ม่วงใหญ่)ณโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต2 ในวันที่ 24 มกราคม 2560โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในเครือข่ายสถานศึกษาที่14(สองคอน-ม่วงใหญ่) เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน10โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 18-19,23-25 มกราคม2560(หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560

     นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต2 ได้เป็นประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 5 อำเภอ มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศาลาโดม สพป.อุบลราชธานี เขต2 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 (หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

     นายสุบรรณ กาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านสองคอน เข้ารับทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา จากชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนักเรียนในตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560(หนุ่มศรราม ข่าว /ภาพ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     นายสุบรรณ กาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 12 มกราคม 2560 (หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาภายในและชุมชน

     นายสุบรรณ กาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนและชุมชนขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสองคอน ในวันที่ 26-27ธันวาคม 2559 (หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองคอน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนระดับอำเภอ (โซนD)

     นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต2 พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ท้าวด่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต2 ได้เป็นประธานการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนระดับอำเภอ(โซนD)ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญจิราธร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559(หนุ่มศรราม ข่าว/ภาพ) ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ถนนตระการ - พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0 - 4548 - 2411 | 0 - 4548 - 2412 | 0 - 4548 - 2413 | 0 - 4548 - 1245

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36