คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
185193  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ฤชุตา จันต๊ะคาด
เรื่อง : โครงงานทำบุญสร้างสายใย คนสองวัยรักสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน (Making merit for clo.....
กลุ่มmoral pleasure โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เด็กหญิงศุจิกา ชาวสนไพร เด็กหญิงญาณิศา ยารังษี เด็กหญิงเมธปิยา ศรีวงษ์ เด็กหญิงวันวิสา อิ่นคำ เด็กชายณัฐวุฒิ เอี่ยมแพร ครูที่ปรึกษานางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด นางสาวอัจฉรา เวียงลอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ณัฐ ทรัพย์ศิริ
เรื่อง : การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุ.....
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ โรงเรียนสุจริต ” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่
เรื่อง : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเ.....
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนปกติร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนปกติ ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สำนักงานเข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์
เรื่อง : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย นางพจมาน ชูสง หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2560 บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อพฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :พรสวรรค์ เขียวไวย์
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึ.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพแบบฝึ กทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนบ้าน ป่ ายาง อา เภอแม่สาย สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จา นวน 42 คน ที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....26 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :มาลินี พัวตระกุล
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะ ชุดสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา.....
ชื่อผู้ศึกษา : นางมาลินี พัวตระกุล โรงเรียน : บ้านหัวดอย ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :วจิราวดี ธิจันทร์
เรื่อง : บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่น่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวจิราวดี ธิจันทร์ ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่น่าชื่นชม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :อภิวัฒน์ พวงลำใย
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม SketchUp” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เรื......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ทิพย์วรรณ กันติ๊บ
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรี.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่มีต่อการเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สุจีรา ศรีนิล
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ท.....
นางสิริภัทร แสงบุญ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :เกียรติชัย ยานะรังษี
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ.....
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 (อ30209) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือโลก ของ นางสาวสกาวร.....
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือโลก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ธิติยา อาจบำรุง
เรื่อง : รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การแสดงชุด.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การแสดงชุดฟ้อนยลซิ่นไตลื้อวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง รหัสวิชา ศ ๓๐๒๑๐ ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การแสดงชุดฟ้อนยลซิ่นไตลื้อ วิชานาฏศิลป์ พื้นเมือง รหัสวิชา ศ ๓๐๒๑๐ ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ธงชัย อุปรี
เรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประเภทบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประเภทบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดร้อยกรองคล้องกับศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชื่อผู้ศึกษา : ธงชัย อุปรี ปีการศึกษา : 2560 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมประเภท บทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดร้อยกรองคล้องกับศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สุรีรัตน์ โอฐเจริญชัย
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ.....
ชื่อผลงาน: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ชื่อผู้วิจัย: นางสุรีรัตน์โอฐเจริญชัย ปีการศึกษา: 2560 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สายฝน ไชยวงค์
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 21 แผน แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ชนัญชิตา บุญคำปัน
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำเครื่องดื่มจากพืชผักสวนครัวในท้อง.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำเครื่องดื่มจากพืชผักสวนครัวในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้วิจัย นางชนัญชิตา บุญคำปัน สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษา โรงเรียนห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :พริ้มเพรา สุยะโกมล
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด My Hometown วิชาภาษาอังกฤษพ.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด My Hometown วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด My Hometown วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :อรุณี หงษ์นวล
เรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ผลิตภัณฑ์จากกล้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ผลิตภัณฑ์จากกล้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ชื่อผู้ศึกษา : นางอรุณี หงษ์นวล ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางอัจฉราพร พรหมพินิจนันท์
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางอัจฉราพร พรหมพินิจนันท์ ปีการศึกษา : 2560 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการทำงานร่วมกัน การแบ่งปัน การช่วยเหลือ และการปฏิบัติตนเป็นผู้นำ-ผู้ตามระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุทั้งรายพฤติกรรมและในภาพรวม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทา......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/117 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง