คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
185713  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :พัชราพร คำทา
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก.....
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :กรองเกียรติ สืบสกุลทานันท์
เรื่อง : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใ.....
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีทั้งหมด ๕ เล่ม ดังนี้ เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เล่มที่ ๒ บทความ เล่มที่ ๓ นิทานชาดก เล่มที่ ๔ เรื่องสั้น เล่มที่ ๕ วรรณคดี การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑. แบบฝึกทักษะเล่มนี้ เป็นแบบฝึกทักษะ เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสำคัญ มีจำนวน ๕ แบบฝึก ๒. ขั้นตอนการใช้แบบฝึก ๒.๑ นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจกับจุดประสงค์ของแบบฝึก ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :สุรีรัตน์ เกิิดณรงค์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟ้าเคมี วิชาเคมี รหัสวิชา ว3024 ส.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟ้าเคมี วิชาเคมี รหัสวิชา ว30224 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟ้าเคมี วิชาเคมี รหัสวิชา ว30224 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟ้าเคมี วิชาเคมี รหัสวิชา ว30224 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :สุจิตรา สงคราม
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระกา.....
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรง มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ประเวศ พรหมเทศ
เรื่อง : นวัตกรรม 3 ร โมเดล(Model)“เทคนิคการบริหารแบบ 3ร(ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ใน.....
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา สภาพโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จากอดีตที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลให้โรงเรียนประสบปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเดิมโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ระยะต่อมามีจำนวนนักเรียนลดลงจนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองนำนักเรียนไปเรียนโรงเรียนต่างๆ ทั้งที่เป็นโรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนในเมือง โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน จำนวนครูลดลงเมื่อย้าย ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ทางหน่วยงานต้นสังกัดไม่บรรจุทดแทนเนื่องแนวโน้มมีจำนวนนักเรียนลดลงทุกปี เด็ก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูล
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูล ปีที่ศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ประเวศ พรหมเทศ
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืนของโรงเรียนบ้านโป.....
ชื่อการศึกษา : รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ประจำปีการศึกษา 2559 ชื่อผู้ศึกษา : สิบเอกประเวศ พรหมเทศ ปีการศึกษา : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :รุ่งนภา ทองขวัญ
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ฤชุตา จันต๊ะคาด
เรื่อง : โครงงานทำบุญสร้างสายใย คนสองวัยรักสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน (Making merit for clo.....
กลุ่มmoral pleasure โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เด็กหญิงศุจิกา ชาวสนไพร เด็กหญิงญาณิศา ยารังษี เด็กหญิงเมธปิยา ศรีวงษ์ เด็กหญิงวันวิสา อิ่นคำ เด็กชายณัฐวุฒิ เอี่ยมแพร ครูที่ปรึกษานางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด นางสาวอัจฉรา เวียงลอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ณัฐ ทรัพย์ศิริ
เรื่อง : การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุ.....
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ โรงเรียนสุจริต ” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่
เรื่อง : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเ.....
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนปกติร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนปกติ ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สำนักงานเข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์
เรื่อง : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย นางพจมาน ชูสง หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2560 บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อพฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :พรสวรรค์ เขียวไวย์
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึ.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพแบบฝึ กทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนบ้าน ป่ ายาง อา เภอแม่สาย สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จา นวน 42 คน ที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....26 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :มาลินี พัวตระกุล
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะ ชุดสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา.....
ชื่อผู้ศึกษา : นางมาลินี พัวตระกุล โรงเรียน : บ้านหัวดอย ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :วจิราวดี ธิจันทร์
เรื่อง : บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่น่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวจิราวดี ธิจันทร์ ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่น่าชื่นชม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :อภิวัฒน์ พวงลำใย
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม SketchUp” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เรื......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ทิพย์วรรณ กันติ๊บ
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรี.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่มีต่อการเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สุจีรา ศรีนิล
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ท.....
นางสิริภัทร แสงบุญ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :เกียรติชัย ยานะรังษี
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ.....
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 (อ30209) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือโลก ของ นางสาวสกาวร.....
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือโลก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/117 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง