คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
186850  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :นางสาวเอื้อมพร เพลิดสระน้อย
เรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบต่างๆ ภายในร่างกาย.....
ชื่อผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบต่างๆ ภายในร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวเอื้อมพร เพลิดสระน้อย ปีที่ศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ธงชัย เหมเกียรติกุล
เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ.....
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อผู้ประเมิน : ปีที่รายงาน : นายธงชัย เหมเกียรติกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2560 บทคัดย่อ การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ธงชัย เหมเกียรติกุล
เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพธิ.....
ชื่อวิจัย : รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัย : นายธงชัย เหมเกียรติกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย : 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการรูปแบบการพัฒนาบุคลาครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ปราณี ภูมิพงศ์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการ แบบส.....
ผู้วิจัย นางปราณี ภูมิพงศ์ ปีที่วิจัย 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ปราณี ภูมิพงศ์
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนการประดิษฐ์มาลัยชำร่วยด้วยแป้งสาคู สู่ความพอเพียง สาระ.....
ผู้วิจัย นางปราณี ภูมิพงศ์ ปีที่วิจัย 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :พจณีย์ กาญจนเสนา
เรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมก.....
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่เสริมสร้างความส......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ศุนิษา เลิศทวีสุข
เรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง Part .....
ผู้วิจัย นางสาวศุนิษา เลิศทวีสุข หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปีที่รายงาน 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :กิตติคุณ โชติมงคล
เรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต ก.....
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :เกษมสันต์ วรรณวงศ์
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณหรรษา พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 .....
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณหรรษา พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคูณตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ การคูณ และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การคูณ การศึกษาครั้งนี้มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในการใช้แบบฝึกทักษะ การคูณหรรษา ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :สกุลวิทย์ ทองเทพ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 5 ว30225 เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยม.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 5 ว30225 เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นายสกุลวิทย์ ทองเทพ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่จัดทำ 2560 บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 5 ว30225 เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 5 ว30225 เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :เด่นชัย วงษ์ช่าง
เรื่อง : เด่นชัย วงษ์ช่าง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การหาร กลุ่มสาร.....
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา เด่นชัย วงษ์ช่าง สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีที่ศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเที......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ธงชัย เหมเกียรติกุล
เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ.....
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อผู้ประเมิน : นายธงชัย เหมเกียรติกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่รายงาน : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ธงชัย เหมเกียรติกุล
เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพ.....
ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชื่อผู้วิจัย : นายธงชัย เหมเกียรติกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ภาวดี แซ่ม้า
เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 สำหรับนักเรีย.....
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองขามวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ชื่อผู้ศึกษา นางภาวดี แซ่ม้า ปีการศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....17 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :นางจิตรา จิตตวิวัฒนา
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักศึกษาระดับป.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก 3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :อลิศา หอมใบบัว
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises).....
อลิศา หอมใบบัว : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ(English Reading Skill Exercises) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง จังหวัดระยอง การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :สุจีรา ศรีนิล
เรื่อง : รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) .....
รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ของครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ด้วยวิธีการนิเทศเสริมพลังในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลของการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ของครู ที่ได้รับการนิเทศเสริมพลัง 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ของครูที่ได้รับการนิเทศแบบเสริมพลัง 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และได้รับการนิเทศแบบเสริมพลัง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :นางญาณิศา คูณวงษ์
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้กระบวนการ สืบเส.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 5Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นางญาณิศา คูณวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่พิมพ์ 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :ทักษิณา เทพประสิทธิ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเ.....
บทสรุปผู้บริหาร การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดปัณณาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยใช้รูปแบบ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับนโยบายของสพฐ. และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความชัดเจนของงบประมาณ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :เยาวดี รอบคอบ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ผู้ศึกษา เยาวดี รอบคอบ สถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม อำเภอพระพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปีการศึกษา 2561......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/120 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง