คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
182595  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สมปรารถนา พงษ์สวัสดิ์
เรื่อง : รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิต โดยใช้ .....
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ เรียนรู้รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิต โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5ข้นั (5Es) ของนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปี ที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิต โดย ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5ข้นั (5Es) ของนกั เรียนช้นั มธัยมศึกษาปี ที่ 1 3) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :อรนุช ขันคำ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมการประกอบอาหารประเภทขนมไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวอรนุช ขันคำ ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทขนมไทย ในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สรายุทธ ติยะกว้าง
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พุทธธรรมค้ำจุนโลก กลุ่มสาระ .....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พุทธธรรมค้ำจุนโลก กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา : สรายุทธ ติยะกว้าง ปีการศึกษา : 2560 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พุทธธรรมค้ำจุนโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุ ประสงค์เพื่อสร้างและหาป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวนิธิตา จำปาเงิน
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้า.....
เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนอ่าน แบบ MIA ผู้วิจัย นางสาวนิธิตา จำปาเงิน สังกัด โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีที่พิมพ์ 2560 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :พวงแก้ว เลิศพิทักษ์พงศ์
เรื่อง : ผลการศึกษาชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพในทศวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ.....
ผลการศึกษาชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพในทศวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพในทศวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพในทศวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเพื่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :กฤตยศ วรรณสาร
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ว31202.....
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :กมลวรรณ ธนะโรจน์รุ่งเรือง
เรื่อง : ายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจั.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวกมลวรรณ ธนะโรจน์รุ่งเรือง ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความมีวินัยในตนเองระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน ชั้นอนุบาลปีที่ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ณัฏฐ์ชุดา จอมแก้ว
เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝ.....
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มี 17 ชุด......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :พงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย .....
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ชื่อผู้รายงาน : นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2561 การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินกระบวนการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2560 ขอบเขตของการประเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :จุฬารัตน์ ตรีรัตน์
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ชื่อผู้ศึกษา : นางจุฬารัตน์ ตรีรัตน์ ปีการศึกษา : 2558 การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อน และหลังการจัดกิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล อำเภอเมือง จังหว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :หยาดพิรุณ ทองอาญา
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช.....
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นันทนัช พิลาวรรณ์
เรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด .....
การศึกษาค้นคว้า เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูด โดยใช้แผ่นภาพประกอบคำคล้องจอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูด โดยใช้แผ่นภาพประกอบคำคล้องจอง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมในภาพรวม และเพื่อผลเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ก่อนการจัดกิจกรรมและหลัง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :มุกดา แก้วสม
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ชื่อผู้ศึกษา : มุกดา แก้วสม ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุระหว่างการจัดกิจกรรมเป็นช่วงสัปดาห์ ในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน ทักษะการนับจำนวน การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ ชั้นอนุ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สุรพล วงศ์สรรคกร
เรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ศาสนาประจำชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ศาสนาประจำชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเวียงพาน อำเภอแม่สาย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชื่อผู้ศึกษา : นายสุรพล วงศ์สรรคกร ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สุรพล วงศ์สรรคกร
เรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ศาสนาประจำชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ศาสนาประจำชาติไทย กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเวียงพาน อำเภอแม่สาย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชื่อผู้ศึกษา : นายสุรพล วงศ์สรรคกร ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :รชฏ อิ่นคำ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะความรู้ Inquiry Cycle : 5Es เ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะความรู้ Inquiry Cycle : 5Es เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย : นายรชฏ อิ่นคำ โรงเรียน : โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....3 มีนาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ศุทธินี ไชยรินทร์
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โดยใช้.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง ลำดับเลขคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับเลขคณิต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....25 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :ศุทธินี ไชยรินทร์
เรื่อง : ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เลขยกกำลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษ.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เลยยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....11 มีนาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ศุทธินี ไชยรินทร์
เรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....30 กันยายน 2558 : เผยแพร่โดย :ศุทธินี ไชยรินทร์
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีการเรี.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการสอนโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญแบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญแบบเพื่อนช่วยเพื่อน อยู่ในเกณฑ์ดี หลังการสอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญแบบเพื่อนช่วยเพื่อนแล้ว นักเรียนมีผลการเรียนสู......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/111 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง