คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
186108  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : เผยแพร่โดย :หทัยกาญจน์ ปานภักดี
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา.....
นางหทัยกาญจน์ ปานภักดี ปีการศึกษา 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 : เผยแพร่โดย :พัชรนันท์ ทรัพย์มากมี
เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัต.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ชื่อผู้รายงาน นางพัชรนันท์ ทรัพย์มากมี ปีที่รายงาน พ.ศ. 2561 บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและห......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นงลักษณ์ แพงเรือน
เรื่อง : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาห.....
ชื่อเรื่อง การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อผู้วิจัย นงลักษณ์ แพงเรือน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวอารตี มูดิง
เรื่อง : ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น.....
ชื่อวิจัย ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้วิจัย นางสาวอารตี มูดิง ปีที่วิจัย 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคา โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ตามเกณฑ์ 80/80 ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : เผยแพร่โดย :เสาวนีย์ พันธ์กว้าง
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 .....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 : เผยแพร่โดย :รมิภา รวมจิตต์
เรื่อง : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา.....
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยยึดเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ในด้านการคูณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : เผยแพร่โดย :ภรณ์ทิพย์ เกษมคุณ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สื่อสองภาษา.....
ชื่อผู้ศึกษา : นางปวีณา พลหาร ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 : เผยแพร่โดย :ณิชญารัตน์ พิรารัตน์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเ.....
รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอย พระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560 2. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลของการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :พัชราพร คำทา
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก.....
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :กรองเกียรติ สืบสกุลทานันท์
เรื่อง : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใ.....
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีทั้งหมด ๕ เล่ม ดังนี้ เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสำคัญ เล่มที่ ๒ บทความ เล่มที่ ๓ นิทานชาดก เล่มที่ ๔ เรื่องสั้น เล่มที่ ๕ วรรณคดี การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑. แบบฝึกทักษะเล่มนี้ เป็นแบบฝึกทักษะ เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสำคัญ มีจำนวน ๕ แบบฝึก ๒. ขั้นตอนการใช้แบบฝึก ๒.๑ นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจกับจุดประสงค์ของแบบฝึก ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :สุรีรัตน์ เกิิดณรงค์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟ้าเคมี วิชาเคมี รหัสวิชา ว3024 ส.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟ้าเคมี วิชาเคมี รหัสวิชา ว30224 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟ้าเคมี วิชาเคมี รหัสวิชา ว30224 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟ้าเคมี วิชาเคมี รหัสวิชา ว30224 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :สุจิตรา สงคราม
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระกา.....
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรง มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ประเวศ พรหมเทศ
เรื่อง : นวัตกรรม 3 ร โมเดล(Model)“เทคนิคการบริหารแบบ 3ร(ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ใน.....
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา สภาพโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จากอดีตที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลให้โรงเรียนประสบปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเดิมโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ระยะต่อมามีจำนวนนักเรียนลดลงจนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองนำนักเรียนไปเรียนโรงเรียนต่างๆ ทั้งที่เป็นโรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนในเมือง โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน จำนวนครูลดลงเมื่อย้าย ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ทางหน่วยงานต้นสังกัดไม่บรรจุทดแทนเนื่องแนวโน้มมีจำนวนนักเรียนลดลงทุกปี เด็ก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูล
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูล ปีที่ศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ประเวศ พรหมเทศ
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืนของโรงเรียนบ้านโป.....
ชื่อการศึกษา : รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ประจำปีการศึกษา 2559 ชื่อผู้ศึกษา : สิบเอกประเวศ พรหมเทศ ปีการศึกษา : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นิภารัตน์ บ่อแก้ว
เรื่อง : รายงานผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ตำนานท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ .....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ตำนานท้องถิ่นและ ประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ชื่อผู้ศึกษา : นิภารัตน์ บ่อแก้ว ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :รุ่งนภา ทองขวัญ
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ฤชุตา จันต๊ะคาด
เรื่อง : โครงงานทำบุญสร้างสายใย คนสองวัยรักสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน (Making merit for clo.....
กลุ่มmoral pleasure โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เด็กหญิงศุจิกา ชาวสนไพร เด็กหญิงญาณิศา ยารังษี เด็กหญิงเมธปิยา ศรีวงษ์ เด็กหญิงวันวิสา อิ่นคำ เด็กชายณัฐวุฒิ เอี่ยมแพร ครูที่ปรึกษานางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด นางสาวอัจฉรา เวียงลอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ณัฐ ทรัพย์ศิริ
เรื่อง : การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุ.....
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ โรงเรียนสุจริต ” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่
เรื่อง : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเ.....
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนปกติร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนปกติ ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สำนักงานเข......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/117 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง