คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
181462  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวเปรมฤดี รักษา
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจั.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวเปรมฤดี รักษา ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายทักษะระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 : เผยแพร่โดย :ดวงใจ เศวตศิริ
เรื่อง : ชุดฝึกทักษะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั.....
การศึกษาครั้งนี้มีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยชุดฝึกทักษะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ชีวิตก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 : เผยแพร่โดย :บุญเพิ่ม จอมใจหาญ
เรื่อง : การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ .....
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์โดยใช้ 2D2S Model มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาระดับการนำไปใช้การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยใช้ 2D2S Model 3) เพื่อศึกษาผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์โดยใช้ 2D2S Model 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์โดยใช้ 2D2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 : เผยแพร่โดย :บุญเพิ่ม จอมใจหาญ
เรื่อง : การดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาผลการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 3.) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประชากรคือบุคลากรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :รุจิรา แสงศรีจันทร์
เรื่อง : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ม.3 เล่มที่ 1 คิด วิเคราะห์ จากบทความ.....
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชา ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ใช้วิจารณญาณคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้นโดยอ่านอย่างมีวิจารณญาณ อ่านอย่างพินิจวิเคราะห์ ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปตามขั้นตอนและตามศักยภาพของผู้เรียนจนสามารถใช้ทักษะทางภาษาด้านการอ่านจับใจความ อ่านตีความ อ่านวิเคราะห์ อ่านประเมินค่า และการอ่านตามแนว PISAได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นผู้สอนได้สร้างแบบฝึกเสริมทัก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :กรรณิกา ปัญญะติ
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 .....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทิงวิทยาคม 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทิงวิทยาคม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทิงวิทยาคมที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :จิรภา บุญชูวงศ์
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.....
ชื่อวิจัย รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 3 (ส22101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นางสาวจิรภา บุญชูวงศ์ ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 3 (ส22101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 3 (ส2210......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวมลฤดี ศรีประทุม
เรื่อง : แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึ.....
ชื่อรายงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางสาวมลฤดี ศรีประทุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวโชติมา แก้วปัญญา
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สร้างสรรค.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวโชติมา แก้วปัญญา ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการทำงานร่วมกัน การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปัน และการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมขอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ผุสดี เทียนมนต์
เรื่อง : รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเ.....
รายงานเรื่อง : รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้าน คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (5-6ปี) โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรา มินทรภักดี) จังหวัดราชบุรี ผู้รายงาน : นางดลนพร แจ้งแช่ม ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :เสาวภา ภู่จีน
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General En.....
ชื่อรายงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางสาวเสาวภา ภู่จีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่า......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :รุ่งนภา จันทร์เลน
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไพล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไพล กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา : ชัยวัฒน์ สกุลวิไล ปีการศึกษา : 2559 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไพล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :จุฬารัตน์ จินะแก้ว
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 เรื่อง เสียง.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 เรื่อง เสียง ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมมานำเสนอ มีการวิพากษ์เพื่อปรับปรุงผลงาน และสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :ธิดารัตน์ ใจนวล
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกโหระพาในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียน.....
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกโหระพาในภาชนะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกโหระพาในภาชนะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :นิตยา ชัยภูวนารถ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด .....
บทคัดย่อ เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวนิตยา ชัยภูวนารถ ปีที่ศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษ¬าผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงระหว่างการจัดกิจกรรมเป็นช่วงสัปดาห์ในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :แพร สะโง้
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกแคคตัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ การ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกแคคตัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา : วริยา ศรีสุวรรณภรณ์ ปีการศึกษา : 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกแคคตัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกแคคตัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :ยะฮารา มะดีเยาะ
เรื่อง : ชื่อเรื่อง การรายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องตามรอยพระบาทด้ามขวานไทย กล.....
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวยะฮารา มะดีเยาะ ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องตามรอยพระบาทด้ามขวานไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องตามรอยพระบาทด้ามขวานไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องตามรอยพระบาทด้าม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :อาลิณี เหมตระกูลศิริ
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้.....
ผู้วิจัย นางสาวอาลิณี เหมตระกูลศิริ ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :สุจีรา ศรีนิล
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็.....
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :ณัฐฐิญา หล้าคอม
เรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระ.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 รหัส ว22102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผู้รายงาน นางสาวณัฐฐิญา หล้าคอม ปีที่รายงาน 2560......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/109 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง