คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
184160  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :สุพรทิพย์ เป็งนวล
เรื่อง : หน่วย ของเล่นของใช้.....
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :กาญจนวรรณ สอนคำ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :ประภาพร ทุ่งภักดี
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : ประภาพร ทุ่งภักดี ปีที่ศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :นางกฤษณา ไชยยะ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางกฤษณา ไชยยะ ปีการศึกษา : 2560 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :นัฏฐนันท์ เตจ๊ะวงค์
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ.....
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ปีการศึกษา 2560 ชื่อผู้รายงาน : นางนัฏฐนันท์ เตจ๊ะวงศ์ ปีการศึกษา : 2560 ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :สมพร จรรย์เสงี่ยม
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจก.....
บทคัดย่อ เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกมการศึกษาด้วยสื่อที่หลากหลาย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา : นางสมพร จรรย์เสงี่ยม ปีที่ศึกษา : 2560 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านทักษะการนับจำนวน ทักษะการจับคู่ ทักษะการเปรียบเทียบ และทักษะการเรียงลำดับ เป็นช่วงสัปดาห์ในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน ชั้นอน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :ธนัชพร ยันตะพันธ์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดการศึกษา ค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรีย.....
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้รายวิชาการใช้ห้องสมุด ท 20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รายวิชาการใช้ห้องสมุด ท20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :นางกรวรรณ วงค์ศรี
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการละเล่น พื้นบ้า.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการละเล่น พื้นบ้านของเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ชื่อผู้ศึกษา : นางกรวรรณ วงค์ศรี ปีการศึกษา : 2560 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการช่วยเหลือ การปฏิบัติตามข้อตกลง การเล่นร่วมกับผู้อื่น และการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ระหว่างการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ด้านการเล่นร่วมก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :เนติวิทย์ วิชา
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียน.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรีย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :รัตติกาล ผัดฟอง
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ ชุดชนิดของคำ จำใส่ใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.....
แบบฝึกทักษะ ชุด ชนิดของคำ จำใส่ใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มที่ ๑ คำนาม เป็นแบบฝึกทักษะที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ซึ่งแบบฝึกทักษะเล่มนี้จะประกอบไปด้วยแบบฝึกทักษะ จำนวน ๑๐ แบบฝึก โดยใช้เนื้อหาคำนามทั่วไป (สามานยนาม) คำนามชี้เฉพาะ (วิสามานยนาม) คำนามบอกลักษณะ (ลักษณนาม) คำนามบอกหมวดหมู่ (สมุหนาม) และคำแสดงอาการ (อาการนาม)......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :ราตรี ช่างปัด
เรื่อง : เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมนำชีวิต รายวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสนา ชั้นมัธย.....
เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่อง พระรัตนตรัย : ธรรมคุณ 6 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับ หลักธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพุทธสาวกที่ดีที่คนไทยควรทราบและประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจ โดยบทเรียนสำเร็จรูปดังกล่าว ประกอบด้วยใบความรู้ ใบงาน เพื่อใช้ฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสัง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :ปรีชา ศิริวงศ์ทอง
เรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาการงานอาชีพพื้นฐาน1 รหัสวิชา ง 21101 ของนักเรียนระด.....
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาการงานอาชีพพื้นฐาน 1 ชุด มะรุมพืชผักเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด มะรุมพืชผักเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปล้องวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด มะรุมพืชผักเพื่อสุขภาพ วิชาการงานอาชีพพื้นฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด มะรุมพืช......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวนงณภัส ตุ่นคำ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวนงณภัส ตุ่นคำ ปีการศึกษา : 2560 การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติระหว่างการจัดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :หญิงสินีย์ อินสุขิน
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ.....
คู่มือครู สำหรับประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101 ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมายของอัตราส่วนนี้ จัดทำขึ้นให้ครูผู้สอนได้มีความเข้าใจและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้ กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นทักษะ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยยึดเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :นางเจนจิรา บุญชู
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา : นางเจนจิรา บุญชู ปีการศึกษา : 2560 การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการนับจำนวน การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และเพื่อศึกษาผลเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :ปราณี วงศ์ชัย
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ประวัติศาสตร์สากล ก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ประวัติศาสตร์สากล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา : ปราณี วงศ์ชัย ปีการศึกษา : 2560 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ประวัติศาสตร์สากล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ประวัติศาสตร์สากล กลุ่มส......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :จุฑาทิพย์ ชัยวงศ์
เรื่อง : ผลการสร้างและการใช้ชุดการเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สุโขทัย กลุ่มสาระ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการสร้างและการใช้ชุดการเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส 21104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางจุฑาทิพย์ ชัยวงศ์ ปีการศึกษา : 2560 สถานศึกษา : โรงเรียนขุนขวากพิทยา อำเภอเวียงแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 4......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :นางเกษรินทร์ ยาวุธ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางเกษรินทร์ ยาวุธ ปีการศึกษา : 2560 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุระหว่างการจัดกิจกรรม เป็นช่วงสัปดาห์ในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน ทักษะการนับจำนวน การจับคู่ การเปรียบเทียบ แล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :พีระศักดิ์ สกุลเวช
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกสับปะรดสีแบบแขวน กลุ่มสาระการเ.....
ื่อเรื่องที่ศึกษา : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกสับปะรดสีแบบแขวน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ช้นั ประถมศึกษาปีที่5 ชื่อผู้ศึกษา : นายพีระศกัด์ิสกุลเวช สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านหัวดอย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สา นกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา : ปีที่ท าการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษารายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกสับปะรดสีแบบ แขวน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ช้ันประ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :พูลทรัพย์ เผ่าดี
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ของชั้.....
ผู้ศึกษา นายพูลทรัพย์ เผ่าดี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/114 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง