ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2315 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 28 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

      บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูล ปีที่ศึกษา : 2560

      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 6 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

      ผลการศึกษา พบว่า 1. แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการทดลองกลุ่มใหญ่ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.67/84.82 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ และนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.95/85.41 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.09 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (U = 4.51)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูล
โรงเรียนบ้านหัวดอย

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง