ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2310 วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 137 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง ตำบลศรีดอยชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

      บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ โรงเรียนสุจริต ” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประยุกต์ใช้วิธีการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam (สุวิทย์ มูลคำและสุนันทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 154–160)โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มประชากรประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม ความคิดเห็น ระยะที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มประชากรประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน จำนวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบรรยายความเรียงประกอบตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 1. การประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกรายการ 2. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้านทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกรายการ ความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต” ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกรายการและการนำเสนอความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต ”มีการขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตในระดับเขตพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมประชุม ชี้แจง อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริตที่สามารถนำไปพัฒนาและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ต่อไป

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ณัฐ ทรัพย์ศิริ
บ้านทุ่งซางดงหลวง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง