ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2322 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 13 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สื่อสองภาษาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

      ชื่อผู้ศึกษา : นางปวีณา พลหาร ปีการศึกษา : 2560

      การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สื่อสองภาษาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สื่อสองภาษาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สื่อสองภาษาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุด สื่อสองภาษาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 รายการ

      การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และ t-test Dependent ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สื่อสองภาษาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม E1/E2 เท่ากับ 85.54/87.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้ายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สื่อสองภาษาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สื่อสองภาษาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( =4.95, = 0.13))

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ภรณ์ทิพย์ เกษมคุณ
บ้านห้วยแม่ซ้าย

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง