ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2323 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 54 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

      แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยยึดเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ในด้านการคูณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้สำเร็จได้ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำ และหวังว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา นักเรียน ครู ตลอดจนผู้ที่สนใจที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี นางรมิภา รวมจิตต์

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
รมิภา รวมจิตต์
อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง