ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2325 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 5 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 7 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

      ชื่อวิจัย ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้วิจัย นางสาวอารตี มูดิง ปีที่วิจัย 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคา โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา โดยใช้ชุดฝึกมาตรา ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนรวม 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 24 แผน (2) ชุดฝึกมาตราตัวสะกด จานวน 8 เล่ม และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) 0.80-1.00 ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.36-0.64 ค่าอานาจจาแนกเท่ากับ 0.27-0.55 ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา โดยใช้ชุดฝึกมาตรา ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.27/ 84.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ประสิทธิภาพ 80/80 2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา โดยใช้ชุดฝึก มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6272 แสดงว่าชุดฝึกมาตราตัวสะกด ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สามารถทาให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากกว่าเดิมร้อยละ 62.72 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อได้รับการเรียนรู้ ด้วย ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางสาวอารตี มูดิง
โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง