ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2312 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 28 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ

      บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 แผน แบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ ผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และทดสอบ t - test ผลการศึกษา พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 26.75 และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 13.13 ซึ่งมีผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับก่อนเรียน เท่ากับ 13.63 คิดเป็นร้อยละ 45.42 และเมื่อทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และเมื่อทดสอบความพึงพอใจโดยใช้สถิติ t-test โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
รุ่งนภา ทองขวัญ
โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง