ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2320 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 26 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก

      มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนริมวัง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likerts Rating Scales) จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าสถิติ โดยหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 E1 /E2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นค่าเฉลี่ย (u) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (o) และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นค่าเฉลี่ย (u)

      ผลการศึกษาพบว่า 1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 81.48/82.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนริมวัง 1 ที่ได้เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากก่อนเรียน โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 10.50 คิดเป็นร้อยละ 52.50 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 16.67 คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.73 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (u = 4.92, o = 0.28)

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
พัชราพร คำทา
ริมวัง1

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง