ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2307 อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 24 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพแบบฝึ กทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนบ้าน ป่ ายาง อา เภอแม่สาย สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จา นวน 42 คน ที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
พรสวรรค์ เขียวไวย์
ป่ายาง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง