ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2314 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 28 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืนของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท

      ชื่อการศึกษา : รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ประจำปีการศึกษา 2559 ชื่อผู้ศึกษา : สิบเอกประเวศ พรหมเทศ ปีการศึกษา : 2559

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา เสพติดแบบยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท คณะครูโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 คนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 140

      ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตด้านเนื้อหาผลการดำเนินงานการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ตามองค์ประกอบทั้ง 4 กิจกรรมได้แก่ การดำเนินงานมาตรการที่ 1 มาตรการป้องกัน การดำเนินงานมาตรการที่ 2 มาตรการค้นหา การดำเนินงานมาตรการที่ 3 มาตรการเฝ้าระวัง การดำเนินงานมาตรการที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทให้ปลอดจากยาเสพติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน วิธีดำเนินการศึกษา การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืนของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ (Do) ขั้นการประเมินผลผลการดำเนินงาน (Check) การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ประกอบด้วย ขั้นการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง

      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ประจำปีการศึกษา 2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืนโรงเรียนบ้าน โป่งพระบาท ปีการศึกษา 2559 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืนโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ปีการศึกษา 2559 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานระบบการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด แบบยั่งยืนโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ปีการศึกษา 2559 และแบบบันทึกการประชุมครู

      ผลการดำเนินงานสรุปดังนี้ ผลการบริหารงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ในภาพรวม โรงเรียนมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน มีค่าเฉลี่ยมาที่สุด คือ ด้านมาตรการป้องกัน รองลงมา คือ ด้านมาตรการค้นหา และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการบริหารจัดการ ข้อเสนอแนะการนำผลการศึกษาไปใช้ 1. นำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผลการศึกษา 2. ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท นำแนวทางการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืนของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ไปกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติในโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ประเวศ พรหมเทศ
โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง