ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2316 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 29 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


นวัตกรรม 3 ร โมเดล(Model)“เทคนิคการบริหารแบบ 3ร(ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนสู่คุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท)”

      ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา สภาพโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จากอดีตที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลให้โรงเรียนประสบปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเดิมโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ระยะต่อมามีจำนวนนักเรียนลดลงจนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองนำนักเรียนไปเรียนโรงเรียนต่างๆ ทั้งที่เป็นโรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนในเมือง โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน จำนวนครูลดลงเมื่อย้าย ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ทางหน่วยงานต้นสังกัดไม่บรรจุทดแทนเนื่องแนวโน้มมีจำนวนนักเรียนลดลงทุกปี เด็กในเขตบริการของโรงเรียนขาดโอกาสการในการเข้าถึงการศึกษา เนื่องจากอาคารสถานที่โรงเรียนขาดการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน บรรยากาศในโรงเรียนไม่น่าอยู่ ไม่มีสื่อการเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ ขาดการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในจัดการบริหารจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง โรงเรียนอยู่ในแผนการยุบรวมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ปี 2557 ผู้ปกครอง และชุมชนขาดความมั่นใจต่อโรงเรียน ส่งผลให้ผู้ปกครองนำเด็กและเยาวชนไปเรียนโรงเรียนที่อยู่นอกเขตบริการ โรงเรียนจึงได้หาวิธีการบริหารจัดการที่จะส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในเขตบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน และมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสถานศึกษา ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของโรงเรียน นำเด็กกลับมาเรียนยังโรงเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนโดยผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน วัดในเขตบริการ องค์กรต่างๆ ในเขตบริการของชุมชน เช่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพระบาท ร่วมกันคิดวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนโดยสร้างนวัตกรรม “การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐานโดยใช้เทคนิคการบริหารแบบ 3ร (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สู่ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท)” ซึ่งเป็นวิธีการบริหารจัดการศึกษาที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม

      วัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรม 1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 2. เพื่อให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างโอกาสให้กับเด็กในเขต บริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึง เมื่อถึงเกณฑ์เข้าเรียน 3. เพื่อให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา

      ความสำคัญของการดำเนินงาน การดำเนินงานการบริหารโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทตามแนวการบริหารโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท โดยใช้นวัตกรรม 3ร โมเดล(Model) ทำให้เกิดองค์ความรู้ในเชิงการบริหารโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดำเนินการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายในการดำเนินงาน โดยใช้ทฤษฎีระบบ (system theory) การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management ; SBM) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; RBM) วงจรควบคุมคุณภาพ (PDCA) บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและจัดกระทำอย่างต่อเนื่อง นิยามศัพท์ บ้าน หมายถึง ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐเช่นมหาวิทยาลับราชภัฏเชียงราย กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ องค์การภาคเอกชน เทศบาลตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพระบาท คณะบดี และทุกภาคส่วน วัด หมายถึงวัดในเขตบริการของโรงเรียน เช่นวัดโป่งพระบาท สำนักสงฆ์โป่งพนาคีรี วัดนอกเขตบริการคือ เช่น วัดห้วยปลากั้ง วัดไทยสิงคโปร์เป็นต้น โรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

      เป้าหมายการบริหารโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท โดยใช้นวัตกรรม 3ร โมเดล(Model) การบริหารโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท โดยใช้นวัตกรรม 3ร โมเดล(Model)“เทคนิคการบริหารแบบ 3ร(ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนสู่คุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท)”คือ 1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา 2. เด็กในเขตบริการของโรงเรียน เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กที่ไม่มีสัญชาติ เด็กที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งได้เข้าเรียน และได้รับโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมกันทุกคน 3. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และได้รับการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนกระทั่งจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน อย่างเท่าเทียมกัน 4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างคุณภาพ ทางการศึกษาของโรงเรียน 5. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย กระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอนสำคัญ ในการสร้างนวัตกรรม นวัตกรรม กระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอนสำคัญ ในการสร้าง 3ร โมเดล“เทคนิคการบริหารแบบ 3ร (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนสู่มาตรฐานของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท)” โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการดำเนินงานดังนี้ 1. ร่วมคิด ( P = Plan ) บ้าน วัด โรงเรียน ในขั้นตอนของการทำงาน โรงเรียนได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง มาการประชุม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยที่เป็นโอกาสและอุปสรรคด้านต่างๆ ของโรงเรียน โดยใช้เทคนิค (SWOT) มีการกำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดกลยุทธ พันธกิจ เป้าประสงค์ กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาวและระยะสั้น กำหนดโครงการในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาร่วมกัน ส่งเสริมให้ชุมชนนำเด็กกลับมาเรียนยังโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท และจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2. ร่วมทำ ( D = Do ) บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกันดำเนินงานในการพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานศึกษา เช่น ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ทำถนนภายในโรงเรียนให้สะดวกในการสัญจร และการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ระดมทุนและทรัพยากรในการบริหารจัดการ เช่น จัดผ้าป่าสามัคคี ประสานองค์กรต่างๆมาช่วยสนับสนุนโรงเรียน ร่วมกันจัดทำสื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อ BBL สนามเด็กเล่น จัดหาทุนการศึกษา เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเด็กให้นำเด็กกลับเข้ามาเรียนยังโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในเขตบริการได้รับการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มีการร่วมระดมงบประมาณจากแหล่งต่างๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน เช่น งบประมาณในการจ้างครู งบประมาณในการซื้อสื่อการเรียนที่ทันสมัย ร่วมเป็นแรงกายในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ร่วมกันแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์การต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น การจัดการเรียนการสอนได้ร่วมกันทำหลักสูตรท้องถิ่น(สับปะรดภูแล) โดยทางชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรบุคคลภายนอกสอนภาษาล้านนา สอนดนตรีพื้นเมือง สอนงานการอาชีพตามหลักสูตรท้องถิ่น 3. ร่วมรับผิดชอบ ( C = Check ) บ้าน วัด โรงเรียน (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและทุกภารส่วน) ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานต่อที่ประชุมหมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเป็นผู้นำผลการรายงานไปแจ้งในที่ประชุม หรือผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในหมู่บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทั้งบ้าน วัด โรงเรียนจะร่วมกันรับผิดชอบ และหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งใช้มติในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และมติในที่ประชุมผู้ปกครองไปดำเนินการ เช่นการแก้ปัญหาความขาดแคลนงบประมาณและสื่ออุปกรณ์การเรียนเพื่อไม่ให้เด็กขาดโอกาส ร่วมกันชื่นชมผลงานของนักเรียน โรงเรียน และครู ในการนำเสนอผลงานของโรงเรียนในโอกาสวันเปิดบ้านของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ การจัดนิทรรศการในที่ต่างๆเมื่อมีโอกาส ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับ วารสาร เสียงตามสายของหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนต่อไป 4. ความสำเร็จของการบริหาร (A = Action) ความสำเร็จของการบริหารที่ยึดการบริหารจัดการโดย นวัตกรรม “การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐานโดยใช้เทคนิคการบริหารแบบ นวัตกรรม 3ร โมเดล “เทคนิคการบริหารแบบ 3ร (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนสู่มาตรฐานของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท)” มีการระดมสมองและความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและร่วมกันค้นหาจุดแข็งเพิ่มขึ้นเพื่อความสำเร็จของการบริหาร มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอต่อที่ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

      สรุปผลการใช้ นวัตกรรม 3ร โมเดล(Model) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ นวัตกรรม ๓ ร โมเดล(Model)“เทคนิคการบริหารแบบ ๓ร(ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนสู่คุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท)” สรุปได้ดังนี้ ๑. โรงเรียนขอความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีการระดมความคิดและหาแนวทางช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อให้มีการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการติดต่อและแนะนำหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดี ตลอดถึงให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินงาน จัดหางบประมาณในการดำเนินงาน เช่น สนับสนุนอุปกณ์กีฬา อุปกรณ์ดนตรีเป็นต้น ๒. โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา ตามวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน และให้มีครูสอบครบชั้นเรียน ครบวิชาเอกที่ทางโรงเรียนต้องการเน้นตามจุดเน้น และเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ทางโรงเรียนได้วิเคราะห์จากผลการทดสอบแต่ละระดับ ๓. โรงเรียนขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ส่งนักศึกษามาช่วยฝึกสอน และทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย และได้รับโอกาสทางการเรียนมากยิ่งขึ้น ได้ส่งนักศึกษาวิชาเอกต่างๆ ไปช่วยฝึกสอนนักเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น ส่งนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา ไปสอนพละศึกษา และกีฬาให้กับนักเรียนเป็นรายชั่วโมงเพื่อลดปัญหาไม่มีครูพลศึกษาสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา ส่งนักศึกษาไปจัดค่ายทางวิชาการ เช่นค่ายภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และมีทักษะที่หลากหลาย ๔. โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มูลนิธิบ้านน้ำใจ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่อยู่เขตบริการของโรงเรียน ส่งครูอาสาสมัครชาวต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา และนักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ๕. โรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านดู่สนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องสัญญาณดาวเทียม การนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นประจำทุกปี

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ประเวศ พรหมเทศ
โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง