ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2311 วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 498 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


โครงงานทำบุญสร้างสายใย คนสองวัยรักสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน (Making merit for closer relationship both The young and old become healthy)

      กลุ่มmoral pleasure โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เด็กหญิงศุจิกา ชาวสนไพร เด็กหญิงญาณิศา ยารังษี เด็กหญิงเมธปิยา ศรีวงษ์ เด็กหญิงวันวิสา อิ่นคำ เด็กชายณัฐวุฒิ เอี่ยมแพร ครูที่ปรึกษานางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด นางสาวอัจฉรา เวียงลอ

      ประเด็นปัญหาหลัก : เยาวชนรุ่นใหม่ส่วนมากขาดความเอาใจใส่ในการเข้าวัดทำบุญ นอกจากนี้ผู้สูงอายุถูกปล่อยปละละเลย ขาดความเอาใจใส่จากลูกหลาน และเยาวชนห่างเหินจากการไปวัดเนื่องจากให้ความสำคัญสื่อเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังไม่เห็นความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

      กลุ่มเป้าหมาย:ด้านปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘ จำนวน ๔๕ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙ จำนวน ๔๔ คน นักเรียนชุมนุมสมุนไพร จำนวน ๒๐ คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๕๖ คน ผู้สูงอายุ ชุมชนทั้ง ๓ ชุมชน ได้แก่ บ้านบุญนาค วัดหย่วน วัดแสนเมืองมา รวมจำนวน ๕๐ คน ด้านคุณภาพ : ๑. เยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน มีความเมตตากรุณา ๒.เยาวชนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ๓.เยาวชนเห็นความสำคัญของการดูแล และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ๔. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่เพิ่มขึ้น ผลที่เกิดขึ้น : ๑.ผู้สูงอายุมีความสุข ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพที่ดีแข็งแรงด้วยสมุนไพร ๒.เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ๓.เยาวชนและชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

      สรุปผลการดำเนิน ดังนี้ กิจกรรมจิตอาสากลุ่ม moral pleasure ได้แก่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ , ทำสวยดอก และ การทำดอกไม้จันทน์ พบว่า นักเรียนกลุ่มmoral pleasure ได้ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ได้ไปร่วมการทำสวยดอกและดอกไม่จันทน์ ทำให้ได้สานสายใยความรักระหว่างผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุก็มีความสุขและให้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี กิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันพระ พบว่านักเรียนกลุ่มmoral pleasure มีสมาธิ ใจเย็นสงบขึ้น การเข้าร่วมศาสนพิธีศาสนาพุทธ พบว่าผู้สูงอายุ มีความสุข เนื่องจากได้พบปะพูดคุยกัน ชาวบ้านที่ไปก็ดูมีความสุขและให้ความร่วมมือ ให้คำแนะนำกลุ่มmoral pleasure เป็นอย่างดี กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมทำบัวลอยน้ำขิงเพื่อสุขภาพ และ กิจกรรมออกกำลังกายทีละนิดชีวิตแจ่มใส พบว่านักเรียนกลุ่มmoral pleasure ได้ไปร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและได้ไปแจกบัวลอยน้ำขิงให้แก่ผู้สูงอายุที่ศูนย์วัฒนธรรม ผู้สูงอายุแต่ละคนมีหน้าตาแจ่มใส ร่าเริง มีความสุขที่ได้มาพบปะกัน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กิจกรรม “ขยายเครือข่ายความรู้” ได้แก่ การขยายผลให้ความรู้เครือข่ายการทำสวยดอก ดอกไม้จันทน์ การทำเพจขยายผลความรู้ กลุ่ม moral pleasure เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกิจกรรม เพื่อสังคม ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยบัวลอยน้ำขิงเพื่อสุขภาพ และ ตั้งชุมนุมสมุนไพร พบว่านักเรียนกลุ่มmoral pleasure ได้ไปขยายผลให้ความรู้เพื่อน ๆ นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

      แผนการดำเนินในอนาคต และข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงาน ๑. กิจกรรมขยายผลความรู้นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๒. กิจกรรมเชิญชวนเยาวชนทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุอำเภอเชียงคำ ข้อเสนอแนะ จัดทำรายการวิทยุชุมชน เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอเชียงคำ

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ฤชุตา จันต๊ะคาด
เชียงคำวิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง