ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2317 อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 35 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรง มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

      ชื่อผู้รายงาน : นางสาวสุจิตรา สงคราม ปีที่ศึกษา : 2560

      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 แผน แบบฝึกทักษะ จำนวน 9 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

      ผลการศึกษา พบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการทดลองกลุ่มใหญ่ โรงเรียนบ้านจะคือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.33/86.32 และใช้กับกลุ่มประชากรมีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 86.78/86.85 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 42.22 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
สุจิตรา สงคราม
โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง