คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 : เผยแพร่โดย :อทิยา หีมเหม
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องจากจินตนาการ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชื่อผู้สอน นางจุรี ดำอ่อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องจากจินตนาการ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 : เผยแพร่โดย :ศศิพิมพ์ จันทร์อิฐ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวเปรมฤดี รักษา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวเปรมฤดี รักษา ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายทักษะระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ศิริวรรณ อรุณปรีย์
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,772 คน โดยมีวิธีการดำเนินการศึกษา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการดำเนินงานตามแผน ขั้นการตรวจสอบผลการดำเนินงาน และขั้นการนำผลการดำเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 : เผยแพร่โดย :มนัสชนก กะไรยะ
ื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางมนัสชนก กะไรยะ ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 : เผยแพร่โดย :พิสมัย ชววิกรานต์
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหนังสือนิทานที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการอ่าน จับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2557 : เผยแพร่โดย :พิมพ์ใจ กรกฎกำจร
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนคำที่ประสมสระลดรูป-เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระลดรูป-เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระลดรูป-เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นัยเนตร นวลละออง
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวนัยเนตร นวลละออง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา : 2558 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ณัชรินทร์ ริจนา
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดแล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 : เผยแพร่โดย :จุติพร ณ ลำปาง
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนโปรแกรม ชุด บรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ผู้รายงาน นางจุติพร ณ ลำปาง สังกัด โรงเรียนปล้องวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2551 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนของการเรียนรู้ และเจตคติของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปล้องวิทยาคม อำเภอเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 : เผยแพร่โดย :นิตยา ศรีดารา
ทินการ กัลยาวงษ์. 2557. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80 และนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :พรสวรรค์ ปัญญาแหลม
ชื่อผู้วิจัย : นางพรสวรรค์ ปัญญาแหลม ปีการศึกษาที่วิจัย : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 : เผยแพร่โดย :จงกล แก้วโก
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด วรรณกรรมคำกลอนนครน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นางสาวจงกล แก้วโก ปีที่ศึกษา 2554 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด วรรณกรรมคำกลอนนครน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 : เผยแพร่โดย :จิรภา บุญชูวงศ์
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ จากวัสดุและเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นางประภาศรี ศรีหนูสุด ปีที่ศึกษา 2558 สถานศึกษา โรงเรียนวัดพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 : เผยแพร่โดย :ตรีนุช สมแก้ว
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียน ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวโดยการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง “Hotel exploring” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา : นางตรีนุช สมแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษท่องเที่ยว ของนักเรียน หลังจากเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Hotel exploring และเพื่อ เปรียบเทียบแรงจูงใจ ของนักเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 : เผยแพร่โดย :นางสุชาวดี งามเกียรติขจร
ชื่อเรื่อง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย นางสุชาวดี งามเกียรติขจร......
อ่านต่อ....
 
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 : เผยแพร่โดย :
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ประวัติศาสตร์สุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ประวัติศาสตร์สุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ประวัติศาสตร์สุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 : เผยแพร่โดย :สิริรัตน์ มโนมูล
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นเกมของเด็กไทยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้แผนการจัดการจัดกิจกรรม จำนวน 30 แผน ดำเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน วิธีการของแผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งจากการละเล่นเกมของเด็กไทย จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวันในเวลาของกิจกรรมกลางแจ้ง ครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน ใช้เวลาทั้งสิ้น 10 สั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 : เผยแพร่โดย :รัชธีรินทร์ รักนา
สื่อการเรียนรู้และสืบค้นด้วยตนเอง http://kroo.ipst.ac.th/teacher/teacher/?mem=read&refid=409cc060198690137a12782c09282608 สื่อการเรียนรู้และสืบค้นด้วยตนเอง ก้อปปี้ลิ้งก์ไปวางในช่องยูอาแอลแล้วเข้าเลยครับ http://kroo.ipst.ac.th/teacher/teacher/?mem=read&refid=409cc060198690137a12782c09282608 ตั้งกระทู้ถามตอบได้ตามลิ้งก์นี้ครับ http://dankong.ob.tc/-board.php http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2293......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 : เผยแพร่โดย :วีรวัลย์ สิริบุญยะพร
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ My Life ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษาค้นคว้า วีรวัลย์ สิริบุญยะพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา : 2558 บทคัดยอ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ My Life เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่า......
อ่านต่อ....