คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :อำไพ ราชสมบัติ
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 : เผยแพร่โดย :พูลสุข แสงแก้ว
บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 : เผยแพร่โดย :จรัญญา กล้วยพันธิ์งาม
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยใช้แนวคิดของ เคิร์ทแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 1. เพื่อประเมินปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 2. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงกา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 : เผยแพร่โดย :นายอินสอน กันนา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา : นายอินสอน กันนา โรงเรียน : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา : 2552 ________________________________________________________________________ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 : เผยแพร่โดย :ชัญญานุช นารินทร์
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การเสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 3 เป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การเสริมสร้างสุขภาพ ขึ้นมาแล้วพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การเสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรีย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 : เผยแพร่โดย :วิเชียร สัมฤทธิตานนท์
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ศึกษา นางปิยะรัตน์ สัตย์นาโค ปีที่ศึกษา 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน กลุ่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :สุภัทธา จริตรัมย์
ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสุภัทธา จริตรัมย์ ปีที่รายงาน 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา เรื่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 : เผยแพร่โดย :สมหมาย กำทอง
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ MIA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรเงรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษา เขต36 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจจากแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ MIA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 : เผยแพร่โดย :ภาสกร ต๊ะปัญญา
เล่มที่ 1 พลเมิองดีศรีสยาม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 : เผยแพร่โดย :สมจิตร อ้นเจ๊ก
บทคัดย่อ รายงานเรื่อง : การพัฒนาและประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูน ชุด สุขภาพดี เพราะมีสุขบัญญัติ 10 ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา ผู้ศึกษา : นางสมจิตร อ้นเจ๊ก สถานศึกษา : โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นฤมล แสงจันทร์
ผู้ศึกษา : นางนฤมล แสงจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ศศิวกานต์ ญาณะชื่น
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชื่อผู้ศึกษา นางศศิวกานต์ ญาณะชื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2555 : เผยแพร่โดย :นางจันทร์จิรา คำยัง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไป เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ประชากรที่ใช้ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 : เผยแพร่โดย :วันเพ็ญ กันทะวงศ์
ชื่องานวิจัย : รายงานผลการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชา อ 41102ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้วิจัย : นางวันเพ็ญ กันทะวงศ์ ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ : ชำนาญการ สังกัด : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดเขตพื้นที......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นิศารัตน์ สิบหมื่นอาด
ผู้ศึกษา นิศารัตน์ สิบหมื่นอาด......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 : เผยแพร่โดย :กัญจนา ศิริพฤกษ์
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการออกแบบในรายวิชาทัศนศิลป์ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการออกแบบในรายวิชาทัศนศิลป์ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการออกแบบในรายวิชาทัศนศิลป์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 : เผยแพร่โดย :เบญจา จิตรสายธาร
ผู้ศึกษา นางเบญจา จิตรสายธาร ปีที่ศึกษา 2555......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายเพชรยันต์ พนมวนาภิรัต
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง วิชาฟิสิกส์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นายเพชรยันต์ พนมวนาภิรัต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 : เผยแพร่โดย :อัมภา วรศาสตร์ศิลป์
ชื่อรายงานการพัฒนา : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานบ้าน สานสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา : นางอัมภา วรศาสตร์ศิลป์ ปีที่ทำการศึกษา : 2553 ______________________________________________________________________________ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการ......
อ่านต่อ....