คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 : เผยแพร่โดย :กาญจนา มณีรัตน์
หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง เล่ม ๑ เรื่อง ชมหนองหลวงบึงใหญ่ ได้จัดทำขึ้น เป็นหนึ่งในจำนวนหนังสือส่งเสริมการอ่านทั้งหมด ๑๔ เล่ม เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านออกเสียงและจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยนำคำศัพท์จากเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที บทที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนต้นไม้ จำนวน ๑๔ คำ มาวางเค้าโครงเรื่องใหม่เป็นนิทานร้อยกรองประเภทกลอนสี่ตามความสนใจของนักเรียนในวัยนี้ เรื่องราวแฝงคติธรรมด้านค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 : เผยแพร่โดย :พิมพรรณ มณีมูล
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รูปลักษณ์คำไทย รายวิชาภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องรูปลักษณ์คำไทย รายวิชาภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท33101 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 : เผยแพร่โดย :จันรอล สุวรรณสา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านครึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4 ชื่อผู้รายงาน : นางจันรอล สวุรรณสา ปีการศึกษา : 2552 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านครึ่ง และเพื่อเปรียบเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 : เผยแพร่โดย :จินตนา แสงแก่
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา ชื่อผู้ศึกษา : นางจินตนา แสงแก่ โรงเรียน : บ้านสันโค้ง (สาขาสหมิตรพัฒนา) ปีการศึกษา : 2550......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :ณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
บทสรุปผู้บริหาร ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านข้าวต้มท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้ประเมิน ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์ ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2557......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 : เผยแพร่โดย :นางนาตยา พรมเทศ
การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้นักเรียนได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานบริการแนะแนวด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 : เผยแพร่โดย :ลัดดาวรรณ หวันล่าโส๊ะ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง อำเภอรัตภูมิ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 : เผยแพร่โดย :สุนันทา หอมกลิ่น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : เผยแพร่โดย :เรวัติ มหาวรรณ์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การปลูกลีลาวดีในกระถาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา : เรวัติ มหาวรรณ์ ปีการศึกษา : 2556 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกลีลาวดีในกระถาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางคึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
20 กันยายน 2557 : เผยแพร่โดย :ศุทธินี ไชยรินทร์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยในการแก้ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 : เผยแพร่โดย :รำไพ มณีขัติ
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 และสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 : เผยแพร่โดย :สมฤดี
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดราชสิทธาราม ผู้รายงาน นางสาวสมฤดี พละวุฑิโฒทัย ปีการศึกษา 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 : เผยแพร่โดย :ศิริพร คำดี
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน20 ของชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ปีการศึกษา 2552......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : เผยแพร่โดย :พรพรรณ บุรีแก้ว
การดำเนินการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด(ตรงมาตรา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด(ตรงมาตรา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด(ตรงมาตรา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :ฮาหรุน เหมมาน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 297 คน กลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 59 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 297 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นางสาวยาใจ พุทธจรรยา
บทคัดย่อ
        รายงานการสร้าง และพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Welcome to Asean ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Welcome to Asean ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Welcome to Asean ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้หนั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :วรรณวิภา วุฒิสาร
บทคัดย่อ รายงานการใช้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ 3. เพ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 : เผยแพร่โดย :มาลาตรี วรรณอุต
ทักษะการอ่าน ครูมาลาตรี วรรณอุต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 : เผยแพร่โดย :วราภรณ์ จันทเลิศ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกปฏิบัติ การทดลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการทดลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดันและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการทดลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นประถมศ......
อ่านต่อ....