คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 : เผยแพร่โดย :พิเศษ ถาแหล่ง
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนจากการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองที่มีต่อผลการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกี่ยวกับความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ต่อการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :รุ่งนภา ทองขวัญ
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกที่เรียนด้วย แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 กลุ่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 : เผยแพร่โดย :นางสมศรี บุตรโส
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อที่หลากหลาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางสมศรี บุตรโส ปีการศึกษา : 2556 การศึกษาครั้งนี้ เพื่อหาศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อที่หลากหลายระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อที......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : เผยแพร่โดย :Sunaree Konghan
ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตรา ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ชื่อผู้วิจัย สุนารี คงหาญ หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างและหาประสิทธิ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 : เผยแพร่โดย :ศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาภาษาไทย สำหรับนั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ชาญวิทย์ โหมดม่วง
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 : เผยแพร่โดย :พงศกร โสภา
ผู้รายงาน พงศกร โสภา ปีที่รายงาน 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 : เผยแพร่โดย :ธนิดา กลิ่นอวล
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากหนังสือส่งเสริมการอ่านท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขั้นตอนในการจัดทำหนังสือ คือ ศึกษาเกี่ยวกับหนังสือสำหรับเด็ก เขียนเนื้อหาตามตำนานและวิถีชีว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 : เผยแพร่โดย :จิรภา บุญชูวงศ์
ชื่อวิจัย รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ศ31101 รายวิชา นาฏศิลป์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย สุชญา เทือกสุบรรณ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ศ31101 รายวิชา นาฏศิลป์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ศ31101 รายวิชา นาฏศิลป์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีปร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 : เผยแพร่โดย :พรรณพิมล ไชยประเสริฐ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจจากการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านท่าสาย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้ง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในการพัฒนาแบบฝึกทักษะมีเครื่องมือ ประกอบไปด้วย แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะกระบวนการ ทา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :ชุติมา จันทร์อ่อน
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 : เผยแพร่โดย :กัญจนา ศิริพฤกษ์
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 เปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน–หลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)การวิจัยครั้งนี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 : เผยแพร่โดย :ตรีนุช สมแก้ว
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียน ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวโดยการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง “Hotel exploring” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา : นางตรีนุช สมแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษท่องเที่ยว ของนักเรียน หลังจากเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Hotel exploring และเพื่อ เปรียบเทียบแรงจูงใจ ของนักเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 : เผยแพร่โดย :นิสิตา มาทา
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน พานพิทยาคม 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพานพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพานพิทยาคม ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 : เผยแพร่โดย :บุญชนิต ธรรมสาร
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดหลักธรรมของศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนราษฎร์พัฒนาอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงรายให้มีประสิทธิภาพE1/E2ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมของศาสนา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ศิริเดียว วงศา
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้อสมการ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้อสมการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 : เผยแพร่โดย :หทัยรัตน์ กัณหาบุตร
ชื่อเรื่อง : รายงานการบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน : นางหทัยรัตน์ กันหาบุตร ปีที่พิมพ์: ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงทดลองตามรูปแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : เผยแพร่โดย :วันชัย ชื่นตา
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4 MAT เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ที่มีต่อชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 : เผยแพร่โดย :เสงี่ยม สมบัติใหม่
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ก่อนเรียน-หลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 16 คนเครื่องมือประ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 : เผยแพร่โดย :จำรัส ฉันทะ
บทคัดย่อ ชื่อ : ผลการใช้และการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ แห่งชาติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้วิจัย : จำรัส ฉันทะ ปีการศึกษา : 2552 หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 สาขาวิชา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ___________......
อ่านต่อ....