คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 : เผยแพร่โดย :อัมภา วรศาสตร์ศิลป์
ชื่อรายงานการพัฒนา : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานบ้าน สานสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา : นางอัมภา วรศาสตร์ศิลป์ ปีที่ทำการศึกษา : 2553 ______________________________________________________________________________ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :มุกดา แก้วสม
หนังสือเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะตั้งแต่เล็ก จะเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับการเป็นคนเก่ง ช่างคิด ช่างสังเกตอย่างเป็นระบบเมื่อเติบโตขึ้น หนังสือเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ ง่าย ๆ เหมาะสำหรับเด็ก และครูผู้สอนที่จะนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีทั้งหมด 10 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 เรื่อง ข. ไข่ในเล้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนิดและ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 : เผยแพร่โดย :วราภรณ์ สลีสองสม
การศึกษา : รายงานผลการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางวราภรณ์ สลีสองสม ปีการศึกษา : 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 : เผยแพร่โดย :อารียา เอี่ยมพลอย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ก่อนและหลัง โดยใช้คำคล้องจองประกอบแผ่นภาพ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ในภาพรวม และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ก่อนและหลัง โดยใช้ คำคล้องจองประกอบแผ่นภาพ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ แยกเป็นรายด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :สุนิตย์ มณีวัฒนา
ผู้ศึกษา นางสุนิตย์ มณีวัฒนา ครูชำนาญการ สังกัด โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ศึกษา 2557 บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล เรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มีวัตถุประสงค์1)เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล เรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 : เผยแพร่โดย :สุวิทย์ ไชยยะ
ชื่อผลงาน : ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดบทกลอนสอนอ่านคำมาตราตัวสะกดภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นายสุวิทย์ ไชยยะ ปีที่ศึกษา : 2557......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 : เผยแพร่โดย :นันท์ธีรา กิจรักษ์
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การดำรงพันธ์ของสิ่งมีชีวิต (สัตว์) กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้างเวียงกลาง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (สัตว์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (สัตว์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :อัครพงษ์ ติงสะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ การเรียนการสอน วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง
งานวิจัย รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน ปีที่วิจัย 2555 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่กำหนดไว้ เปรียบเทีย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 : เผยแพร่โดย :ภคณภัทร เจริญสุข
เอกสารชุดฝึกทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้มีทั้งหมด 5 เล่มใช้เวลาเรียนเล่มละ 4 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 22 ชั่วโมง ดังนี้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553 : เผยแพร่โดย :พูลสุข แสงแก้ว
นมนานแต่กาลก่อน ถ้าหากย้อนคืนหลังไป ป่าไม้และพฤกษ์ไพร ของเมืองไทยอุดมดี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ณัฏฐ์ชุดา จอมแก้ว
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มี 17 ชุด......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 : เผยแพร่โดย :สุรพรชัย เกิดมงคล
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอ (PowerPoint 2013) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอ (PowerPoint 2013) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :นางวันเพ็ญ น้ำใส
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา นางวันเพ็ญ น้ำใส ปีการศึกษา 2557 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการเรียน ชุด บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ผกาพันธุ์ วีระสิงห์
ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูที่ปรึกษาทำโครงงานที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ชื่อผู้วิจัย นางผกาพันธุ์ วีระสิงห์ โรงเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปีที่วิจัย 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 : เผยแพร่โดย :นางสายชน ต๊ะยาย
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องผักสวนครัว มีจำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยแบ่งหน่วยการเรียนรู้ละ 5 ศูนย์และศูนย์สำรอง 1 ศูนย์ ใช้เวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้ละ 8ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :รัฐเขต ศรีเกื้อกูล
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทรายทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย สิ่งมีชีวิต เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :รมณีย์ อำนวยโรจนจินดา
เรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมสำหรับครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองและการแสดง ผู้รายงาน นางรมณีย์ อำนวยโรจนจินดา ปีที่รายงาน 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ชาญวิชญ์ ชาญประไพร
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง IT เพื่อชีวิต ผู้ศึกษา ชาญวิทย์ ชาญประไพร สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีที่ศึกษา 2558 บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง IT เพ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 : เผยแพร่โดย :ชลลดา อินทร์เอี่ยม
ชื่อ : ผลการใช้และการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุด การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้วิจัย : ชลลดา อินทร์เอี่ยม ปีการศึกษา : 2555 ______________________________________________________________________________ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน......
อ่านต่อ....