คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 : เผยแพร่โดย :สุไพรัตน์ ชินสีห์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมือง เรื่อง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต ในสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นางสุไพรัตน์ ชินสีห์ หน่วยงาน โรงเรียนยางคำวิทยา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีที่พิมพ์ ปี พ.ศ. 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 : เผยแพร่โดย :กาญจนา มูลสถาน
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพแข็งแรงและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา ชื่อผู้ศึกษา นางกาญจนา มูลสถาน ปีที่ศึกษา 2553......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 : เผยแพร่โดย :นางศุภานัน นเรวรรณ์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง: รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องประโยคความเดียว (Simple Sentence) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย ผู้ศึกษา นางศุภานัน นเรวรรณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา : 2558 สถานศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักภาษาอังกฤษ เรื่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 : เผยแพร่โดย :สุทธิพร ใบแสง
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่าง ๆ โดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่าง ๆ โดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ หลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่าง ๆ โดยใช้แผนภาพ โครงเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเท......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวจุฬารัตน์ ธัมโร
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว แบบปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว แบบปฏิบัติการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 : เผยแพร่โดย :อนุโณทัย คำเครื่อง
ผู้ศึกษา นางอนุโณทัย คำเครื่อง สังกัดสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวมลฤดี ศรีประทุม
ชื่อรายงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางสาวมลฤดี ศรีประทุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
26 กันยายน 2556 : เผยแพร่โดย :ศุทธินี ไชยรินทร์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติเบื้องต้น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 : เผยแพร่โดย :พีรดา บัวกลิ่น
ผู้วิจัย พีรดา บัวกลิ่น คำสำคัญ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร, การเขียน, แบบฝึกเสริมทักษะ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 : เผยแพร่โดย :แน่งน้อย จันทรานนท์
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 : เผยแพร่โดย :นางสาว สุจิตรา วงศ์กำแหง
การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง ประชาธิปไตย สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่นำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ ประเมินเจตคติและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียน ขอบเขตเนื้อหาเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ 5 เรื่อง คือ การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ กฎหมาย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :มณีรัตน์ ทะระมา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนจาก การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :นางนิตยา ยอดระยับ
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด รักษ์ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด รักษ์ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด รักษ์ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553 : เผยแพร่โดย :นางสุรีพร ประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางสุรีพร ประดิษฐ์ ปีที่ศึกษา 2552 บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้ ผู้รายงานได้จัดทำและพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยของผู้เรียน ประชากร คือ นักเรียนชั้นม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 : เผยแพร่โดย :นายเสรี กันวี
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สมรรถภาพและการป้องกันโรค และนักเรียนกลุ่มควบคุม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่องสมรรถภาพและการป้องกันโรค ประ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นิศากร ตองติดรัมย์
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์/แบบฝึกทักษะ/ สื่อสิ่งพิมพ์ /โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ นิศากร ตองติดรัมย์: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 1/2558, …. หน้า. ปี พ.ศ. 2558. การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้าเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :วาริสรา โชคภูเขียว
ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัย นางวาริสรา โชคภูเขียว โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน่วยงาน โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 : เผยแพร่โดย :นายสุวิทย์ บุษรากุล
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน : รายงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ชียงราย เขต 1 ชื่อผู้รายงาน : นายสุวิทย์ บุษรากุล ปีการศึกษา : 2552 การดำเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรีย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 : เผยแพร่โดย :นิตยา สามหมื่นคำ
บทคัดย่อ ชื่อการศึกษา : การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฉันรักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านริมลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางนิตยา สามหมื่นคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีที่ศึกษา : 2551 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ฉันรักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านริมลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ห......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 : เผยแพร่โดย :พรทิพย์ ยศโยธิน
รายงานผลการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน......
อ่านต่อ....